01. Vloženie vytvorenej šablóny
S použitím makra %INCLUDE="súbor", môžete do nastavenia programu vkladať už vytvorené šablóny so vzhľadom správ.

02. Odstránenie reťazca
V okne „Filtre a pravidlá“ môžete aktuálny reťazec odstrániť pomocou kombinácie klávesov ALT+DEL.

03. Vytvorené pripojenie
Program The Bat! môže používať už vytvorené „Telefonické pripojenie“ v operačnom systéme Microsoft Windows pre prijímanie alebo odosielanie e-mailových správ. Použitie takéhoto pripojenia nastavíte v menu „Nastavenie | Sieť a Administrácia“.

04. Triedenie správ
Všetky Vaše správy môžete triediť do priečinkov podľa pravidiel, ktoré si vytvoríte v menu „Účet | Filtre/Pravidlá“.

05. Denník
Okno Denníka účtu zobrazíte stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+A alebo z menu „Účet | Zobraziť súbor denníka“.

06. Vytvorenie pravidla
Program The Bat! môže automaticky triediť poštu podľa odosielateľa a presúvať ju do samostatného priečinka. Označte správu, ktorú chcete takto triediť, v menu použite „Zvláštne funkcie | Vytvoriť filter/pravidlo“ a vyberte podľa čoho a kam sa majú prijaté správy presúvať.

07. Ukladanie správy
Pri písaní správy je dobré ju priebežne ukladať. Slúži na to príkaz v menu „Správa | Uložiť“ alebo kombinácia klávesov CTRL+S.

08. Zoradenie správ
Ak chcete zoradiť správy podľa rôznych kritérií, stačí kliknúť ľavým tlačidlom myši na jedno zo záhlaví zoznamu správ alebo môžete použiť voľbu v menu „Vzhľad | Zoradiť podľa stĺpca“.

09. Rýchle prevzatie správ
Pre rýchly výber správ, zo všetkých účtov, ktoré nie sú zabezpečené heslom, môžete použiť parameter „/CHECKALL“ pre príkazový riadok. Program The Bat! skontroluje tieto účty a automaticky sa ukončí.

10. Šablóny správ
Vzhľad Vašich správ si môžete nastaviť. Toto sa dá nastaviť zvlášť pre celý účet v menu „Účet | Vlastnosti | Šablóny“, pre každý priečinok v menu „Priečinok | Vlastnosti“ a tiež pre každý kontakt v Adresári.

11. Editor - Typ bloku
Stlačením kombinácie klávesov CTRL+O C v editore správ zmeníte typ bloku na „stĺpcový“, späť na štandardný ho zmeníte stlačením kombinácie klávesov CTRL+O K, prípadne výberom z kontextového menu v stavovom riadku editora.

12. Presmerovanie správ
Môžete presmerovať správu na iného príjemcu, bez toho aby ste zmenili správu. Slúži na to funkcia z menu „Správa | Presmerovať“ alebo kombinácia klávesov CTRL+F6.

13. Automatická kontrola pravopisu
Pri písaní správ môžete používať automatickú kontrolu pravopisu. Zapnete ju v menu „Kontrola pravopisu | Automatická kontrola“.

14. Organizovanie správ pomocou myši
Pomocou myši môžete presúvať alebo kopírovať správy. Ak pri presúvaní správy do iného priečinku podržíte klávesu CTRL, správa sa skopíruje.

15. Zobrazenie hlavičiek (RFC-822)
Ak chcete zobraziť „Hlavičky RFC-822“ správy, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+K. Túto funkciu nájdete aj v menu „Vzhľad | Hlavičky RFC-822“.

16. Pole MailTicker™
Voľbou v menu „Nastavenie | Vlastnosti | Zobrazovať pole MailTicker™ | Vždy“ povolíte oznamovanie nových správ v úzkom pásiku. Túto vlastnosť oceníte hlavne keď budete zaneprázdnený ďalšími úlohami.

17. Klávesové skratky
Ak Vám nevyhovujú štandardné klávesové skratky v programe The Bat! alebo chcete pridať nové, stlačte kombináciu klávesov ALT+F12 a spustíte tak funkciu z menu „Vzhľad | Upraviť klávesové skratky“.

18. Šifrovanie správ pomocou PGP
Na šifrovanie správ v programe The Bat! môžete používať aj program PGP v5.5.3 alebo vyšší - je však dôležité, aby v nastaveniach operačného systému boli správne zadané cesty k spustiteľným súborom programu PGP.

19. Písanie novej správy ihneď po spustení programu
S použitím parametra "mailto:" sa po spustení programu TheBat! otvorí okno na písanie novej správy.

20. Organizovanie účtov a priečinkov pomocou myši
Môžete presúvať účty a priečinky v hierarchii pomocou myši, stačí ak pri tom podržíte klávesu ALT.

21. Znovu odoslanie správy
Ak chcete znovu odoslať správu, stačí ak ju skopírujete alebo presuniete do priečinka „Na odoslanie“.

22. Prijať a odoslať poštu pre všetky účty
Ak chcete prijať a odoslať poštu pre všetky účty, stlačte klávesu SHIFT a ľavým tlačidlo myši kliknite na ikonu „odosielanie/prijímanie“ v hlavnej lište.

23. Odkaz URL v tele spravý
Ak sa v texte správy nachádza funkčná adresa URL, stačí na ňu dvakrát kliknúť a adresa sa otvorí v predvolenom internetovom prehliadači.

24. Rýchle prezeranie správ
Ak chcete prezerať správu rýchlejšie, stlačte klávesu medzerník. Text sa bude posúvať po stranách.

25. Farebné skupiny
Môžete vizuálne rozlišovať správy pomocou „Farebných skupín“ a priraďovať ich pomocou pravidiel a filtrov.

26. Odpoveď na vybranú časť správy
Ak chcete odpovedať len na určitú časť správy počas prezerania správy, označte túto časť textu a stlačte klávesu F4.

27. Viac účtov v programe The Bat!
Ak chcete používať viac účtov, môžete ich jednoducho vytvoriť pomocou menu „Účet | Nový“, kde nastavíte aj potrebné parametre.

28. Rýchly filter v zozname správ
Ak chcete rýchlo nájsť všetky správy od rovnakého „odosielateľa“ stlačte klávesu ALT a ľavým tlačidlom myši kliknite na hľadaného „odosielateľa“ v zozname správ. Program The Bat! automaticky zobrazí len správy od tohoto „odosielateľa“. Toto filtrovanie zrušíte stlačením klávesy ESC.

29. Vlastné nastavenie telefonického pripojenia
Každý účet v programe The Bat! môže mať svoje vlastné nastavenie „telefonického pripojenia“, ktoré sa dá zmeniť v menu „Účet | Vlastnosti | Sieť“.

30. Vlastné Tipy dňa
Do databázy „Tip dňa“ môžete doplniť aj svoje vlastné tipy. Databáza je uložená v súbore „bat_sky.tip“ v priečinku so spúšťacím súborom „thebat.exe“, štandardne „C:\Program Files\The Bat!\“.

31. Automatické vkladanie e-mailových adries
Pomocou makier %TO, %CC and %BCC môžete nastaviť e-mailové adresy, ktoré sa budú automatický vkladať do poľa „Adresát“, „Kópia“ a „Skrytá kópia“.

32. Oznámenie o prečítaní - Doručenie
Môže Vám byť doručené „Oznámenie o prečítaní“ Vašej správy. Toto nastavíte v menu „Účet | Vlastnosti | Šablóny | Nová správa“, túto možnosť však musí program adresáta podporovať.

32. Oznámenie o prečítaní - Potvrdenie
Môžete vytvoriť šablónu, ktorá sa použije v prípade, že odosielateľ bude požadovať „Oznámeni o prečítaní“. Toto sa nastaviť pre celý účet v menu „Účet | Vlastnosti | Šablóny | Oznámenie o prečítaní“ alebo zvlášť pre každý priečinok v „Priečinok | Vlastnosti | Potvrdenie“.

33. Pridanie podmienky k filtru
Ku každému filtru a pravidlu môžete pridať ďalšiu podmienku podľa ktorej sa pošta spracovávať. Podmienku pridáte stlačením kombinácie klávesov ALT+INS alebo kliknutím na tlačidlo „Pridať podm.“.

34. Ochrana pred SPAMom
Ak Vám chodí veľa nevyžiadaných správ (SPAM) a rôzne obťažujúce reklamy, môžete ich odstraňovať priamo zo servera. Výhodou je, že tieto správu sa už nebudú sťahovať do Vášho počítača a dĺžka pripojenia sa tak skráti. Na toto slúžia „Anti-SPAM“ doplnky, ktoré môžete nastavovať alebo pridávať v menu „Nastavenie | Vlastnosti | Ochrana pred SPAMom“.

35. Zadanie adresy z adresára
Pri zadávaní e-mailovej adresy do vytváranej správy stlačte kombináciu klávesov SHIFT+ENTER a otvorí sa Vám dialógové okno s adresami z Vášho adresára.

36. Zadanie adresy podľa začiatočných písmen
Pri zadávaní e-mailovej adresy do vytváranej správy stačí zadať prvé písmená a stláčať kombináciu klávesov CTRL+PLUS/MÍNUS. Program The Bat! Vám bude ponúkať všetky adresy z adresára, zodpovedajúce zadaným znakom.

37. Šifrovanie správ
Na šifrovanie správ v programe The Bat! môžete používať aj program PGP v2.6.3 alebo vyšší - je však dôležité, aby v nastaveniach operačného systému boli správne zadané cesty k spustiteľným súborom programu PGP.

38. Zmena veľkosti znakov
V editore správ môžete veľmi rýchlo meniť veľkosť znakov. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+[ zmeníte vyznačené znaky na veľké, kombináciou CTRL+] na malé a kombináciou CTRL+/ zmeníte prvý znak vo vyznačenom texte na veľký a ostatné na malé.

39. Zmena adresy odosielateľa
Pri písaní novej správy môžete zmeniť adresu odosielateľa. Zmeníte to kliknutím pravého tlačidla myši na e-mailovú adresu v stavovom riadku alebo v menu Vlastnosti | Aktívny účet“.

40. Obľúbené e-mailové adresy
Ak chcete pridať e-mailovú adresu do kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí na malú šípku pri ikone „Nová správa“ na hlavnej lište, označte ju v adresári ako „Obľúbenú“.

41. Pridanie Odosielateľa do adresára
Odosielateľa správy môžete pridať do Vášho adresára aj pomocou príkazu z menu „Zvláštne funkcie | Pridať odosielateľa do adresára“, stlačením kombinácie klávesov CTRL+W alebo kliknutím pravého tlačidla myši na e-mailovú adresu v hlavičke správy v okne s „Náhľadom správy“.

42. Triedenie odoslanej pošty
Tak ako prijaté správy, môže program The Bat! triediť aj odoslané správy. Slúži na to položka „Odoslané správy“ v nastavení „Filtrov a pravidiel“

43. Nadefinovanie predmetu novej správy pomocou makra
Pomocou makra %SUBJECT="" môžete nadefinovať predmet novej správy, ktorý sa automaticky vloží do poľa „Predmet“.

44. Zmena hesla na POP3 serveri
Môžete zmeniť heslo Vašej poštovej schránky na POP3 serveri, pomocou príkazu z menu „Účet | Zmena POP3 hesla...“. Server musí podporovať protokol POPPASWD.

45. Automatické odstraňovanie vymazaných správ
Môžete pre každý priečinok nastaviť maximálny počet správ a automatické odstraňovanie vymazaných správ z priečinka.

46. Zobrazenie správ na serveri
Zistiť, či Vaša poštová schránka obsahuje nové správy môžete aj bez toho aby ste ich museli prijať. Slúži na to funkcia z menu „Účet | Zobraziť správy na serveri | Iba nové správy“.

47. Pomoc pri vývoji programu The Bat!
Môžete aj vy pomôcť pri vývoji programu The Bat!, odoslaním zistenej chyby na adresu „bugs@thebat.net“ alebo môžete použiť štandardnú šablónu z menu „Pomocník | Spojenie s podporou | Hlásenie chýb“.

48. Nezobrazovať uvítaciu obrazovku
Ak použijete parameter „/NOLOGO“, tak program The Bat! pri štarte nebude zobrazovať uvítaciu obrazovku.

49. Porekadla v správach
Ak chcete oživiť Vaše správy, môžete použiť makro %COOKIE, ktoré bude do správy vkladať náhodný riadok zo zoznamu „porekadiel“.

50. Zoznam noviniek o programe The Bat!
Všetky aktuálne novinky a vývoji programu The Bat! nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu „http://www.ritlabs.com/the_bat/“ alebo z menu „Pomocník | Domovská WWW stránka“.

51. Zvukové upozornenie pre priečinok
Pre každý priečinok správ, môžete nastaviť vlastné zvukové upozornenie, ktoré bude upozorňovať na nové prijaté správy. Túto vlastnosť nastavíte v menu „Priečinok | Vlastnosti | Zvuk“.

52. Vloženie súboru do správy pomocou makra
Ak chcete do každej novej správy vkladať určitý súbor, použite na to makro %PUT="názov súboru".

53. Lietajúci netopier v ikone programu The Bat!
Ak netopier v ikone programu The Bat! (napr. v paneli úloh) „lieta“, znamená to, že ste prijali novú správu alebo aspoň jedna správa nie je prečítaná. Toto neplatí pre správy umiestnené v koši.

54. Funkcia „Parkovanie“
Ak nechcete omylom vymazať alebo presunúť správy do iného priečinka, použite funkciu „Parkovanie“, ktorá je v okne so zoznamom správ zobrazená ako malá modrá ikona „P“. Toto nastavenie môžete zmeniť kliknutím na ňu alebo z menu „Zvláštne funkcie | Zaparkovať/Odparkovať“.

55. Posúvanie obsahu správy
V okne s náhľadom správy môžete obsah posúvať pomocou kombinácie klávesov ALT+ŠÍPKA NADOL a ALT+ŠÍPKA NAHOR.

56. Rýchle dopĺňanie e-mailovej adresy
Ak chcete rýchlo doplniť e-mailovú adresu adresáta, môžete kliknúť na požadované pole („Adresát“, „Kópia“, „Skrytá kópia“) a stlačiť kombináciu klávesov ALT+ENTER.

57. Vyvolanie kontextovej ponuky
Vo väčšine okien programu The Bat! môžete kontextovú ponuku vyvolať kliknutím pravého tlačidla myši, stlačením kombinácie klávesov ALT+F10 alebo stlačením „Kontextovej klávesy“.

58. Vloženie súboru do správy
Ak chcete k vytváranej správe priložiť súbor, jednoducho ho môžete presunúť myšou z „Prieskumníka“ prostredia operačného systému Windows.

59. Zobrazenie odpovede pre správu
Malá šípka v ikone „obálky“ v zozname správ znamená, že na správu už bola vytvorená odpoveď. Odpoveď na túto správu nájdete stlačením kombinácie klávesov CTRL+BACKSPACE alebo príkazom z menu „Zvláštne funkcie | Otvor odpoveď“.

60. Zmena šírky stĺpcov
Šírku stĺpcov v zoznamoch správ alebo priečinkov môžete meniť tak, že kurzor umiestnite na oddeľovač stĺpcov, kliknete ľavým tlačidlom myši a nastavíte požadovanú šírku.

61. Rýchle vyhľadanie správy podľa poľa „Predmet“
Ak chcete rýchlo nájsť všetky správy s rovnakým „predmetom“ stlačte klávesu ALT a ľavým tlačidlom myši kliknite na hľadaný „predmet“ v zozname správ. Program The Bat! automaticky zobrazí len správy s týmto „predmetom“. Toto filtrovanie zrušíte stlačením klávesy ESC.

62. Zobrazenie ikony v Paneli systémových úloh (SysTray)
Ak nechcete, aby sa program The Bat! zobrazoval v paneli úloh, zvoľte v menu „Nastavenie | Vlastnosti | Stále zobrazovať ikonu v Paneli systémových úloh (SysTray) | Nezobrazovať ikonu na Paneli spustených programov“.

63. Rýchla zmena štýlu zobrazenia zozanmu správ
Kliknutím pravého tlačidla myši na záhlavie v zozname správ, môžete rýchlo meniť „Nastavenie stĺpcov“ a „Štýly zobrazenia“.

64. Pole MailTicker™ - zobrazovenie vybraných správ
Ak chcete aby sa v poli MailTicker™ zobrazovali správy podľa určitej dôležitosti, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte požadovanú voľbu v menu „Správy“.

65. Rýchle hľadanie
Ak chcete hľadať v zozname správ, kliknite na lubovoľnú správu a začnite písať hľadaný text. V zobrazenej lište „Rýchle hľadanie“ sa potom môžete presúvať po nájdených správach kombináciou klávesov CTRL+ENTER smerom nadol a SHIFT+CTRL+ENTER smerom nahor.

66. Priradenie fotografie k Odosielateľovi
Obrázky vo formáte GIF, JPEG a PNG môžete pridať ku každému kontaktu v adresári. Poznámka: Ak chcete, aby sa obrázok zobrazil v správnom pomere a nepôsobil deformovane používajte obrázky s rozmerom 120x144.